Hydranten

bluswatervoorzieningen
 
Bij branden heeft de brandweer in de meeste gevallen water als blusmiddel nodig. De mobiele watertanks in de brandweervoertuigen zijn geschikt voor een eerste aanval, het blussen van kleine branden of bij interventies waarbij er geen waterleiding beschikbaar is (bv. de E-19).
 
In de gemeente Brasschaat ligt een uitgebreid netwerk van Pidpa-waterleidingen waar de brandweer gebruik kan van maken voor interventies. Op dit netwerk bevinden zich ruim 2200 aftakkingen, de zogenaamde hydranten, waarop de brandweer zijn pompen en voertuigen kan aansluiten. Hierdoor is er op snelle en eenvoudige wijze een grote hoeveelheid bluswater beschikbaar.

  

ondergrondse en bovengrondse hydranten
 
De ondergrondse hydrant is de meest voorkomende aansluitingsmogelijkheid op het waterleidingnet en bevindt zich precies onder het straatniveau op het trottoir of in de berm. Ze kan zonder hinder in een straat of voetpad worden aangebracht. Deze brandkranen zijn afgesloten met een metalen deksel waarop ‘BK, H of Ø80’ vermeld staat. De brandweer kan deze ondergrondse hydrant openen met een speciaal daartoe bestemde sleutel waarna een standpijp op de aansluitmond wordt geplaatst. Deze standpijp is in feite een groot rechtopstaand koppelstuk met kranen die een verbinding maakt tussen het waternetwerk en de brandweerslangen.
 

 

 
Een bovengrondse hydrant of brandkraan is vergelijkbaar met een ondergrondse hydrant maar hierbij staat steeds een holle kolom in rode kleur geplaatst die boven het straatniveau uitsteekt. Deze bovengrondse hydranten leveren meestal een groter debiet dan de ondergrondse exemplaren. Je vindt deze dan ook meestal terug in de nabijheid van openbare gebouwen, zorginstellingen, bedrijven, enz.
 

    
signalisatie
 
Omdat in geval van brand een snelle tussenkomst van de brandweer en voldoende watervoorziening niet alleen de schade kan beperken maar ook levens kan redden, is het snel terugvinden van de hydranten van primordiaal belang. Daarom wordt de locatie van de hydranten aangegeven via een signalisatiebordje waarop de brandweer informatie kan terugvinden over de diameter van de waterleiding maar ook de exacte locatie van een hydrant.
 
De modaliteiten van deze signalisatie zijn wettelijk vastgelegd. Sinds enkele jaren is de brandweer Brasschaat gestart met de aanduiding van de hydranten op haar grondgebied. Een werkgroep houdt zich intensief bezig met de voorbereidingen en controle van de signalisatie, de plaatsing gebeurt door de gemeentelijke technische dienst.
 
De aanduiding van de signalisatie gebeurt door een reflecterend bord met de letter ‘H’ van ‘(ondergrondse) hydrant’. Dit bord alleen wordt geplaatst wanneer de hydrant zich op minder dan 2 m voor het teken of op minder dan 1 m naar links of naar rechts van het teken bevindt. Wanneer er binnen deze zone geen ‘H’ teken alleen kan geplaatst worden (bv. wanneer de hydrant zich midden op een oprit bevindt), wordt er een bijkomend plaatsaanduidingsbord voorzien.

 

Op dit plaatsaanduidingsbord duidt de letter ‘H’ op een ondergrondse hydrant, de letter ‘B’ op een bovengrondse hydrant. Het getal dat erop volgt (2 of 3 cijfers) geeft de binnendiameter in mm aan van de leiding waarop de hydrant is aangesloten. De cijfers onder de T geven in meter de afstand weer (naar links, naar voor, naar rechts)  waar de hydrant ten opzichte van het aanwijsbordje is gelokaliseerd.
Indien mogelijk worden bovenstaande borden rechtstreeks aangebracht op de gevel van een gebouw. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, wordt ervoor gekozen om deze borden op een rode paal te monteren
  

  
Aan de plaatsing van deze signalisatie gaat een zeer grondige voorbereiding vooraf. Hierbij wordt steeds getracht om de wettelijke vereisten, de interventiebehoeften van de brandweer en esthetische overwegingen harmonieus te laten samenvloeien. Doch is het voor jouw veiligheid en deze van je buren dat de signalisatie zich zo kort mogelijk bij de hydrant bevindt. Zo wordt vermeden dat voertuigen zich bovenop het hydrantendeksel kunnen parkeren en vindt de brandweer de brandkranen snel terug wanneer deze bedekt zijn met bladeren of sneeuw.
Het politiereglement van de gemeente Brasschaat vermeldt dat de hydrantensignalisatie in geen geval mag gewijzigd of gehinderd worden. Tevens zijn de eigenaars, de vruchtgebruikers en de bewoners van gebouwen verplicht te gedogen, zonder de minste vergoeding, dat borden voor hydrantaanduiding op de gevels van het gebouw aangebracht worden.
 
 
onderhoud en controle
 
De brandweer staat in voor de periodieke controle van alle 2200 hydranten in de gemeente Brasschaat. Hierbij wordt nagekeken of de signalisatie nog in orde is, wordt de hydrant vrijgemaakt van eventueel vuil en wordt deze ook grondig gespoeld. Defecten worden doorgegeven aan de drinkwatermaatschappij Pidpa.
Merk je een defect of een verzakking aan een hydrant? Meld het ons via brandweer@brasschaat.be.
 
 
help de brandweer – hou hydranten vrij
 
Bij een interventie dient de brandweer onmiddellijk gebruik te kunnen maken van de aanwezige hydranten. Bij een brand telt immers elke seconde! Het is dus erg belangrijk dat alle hydranten steeds vrijgehouden worden en vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
Ondanks het feit dat de brandweer alles in het werk stelt om de aanwezige brandkranen in de gemeente Brasschaat zo goed mogelijk te onderhouden, kan ook jij jouw steentje bijdragen tot een brandveilig Brasschaat.
Enkele tips om een snelle interventie van de brandweer te garanderen:
 

  • Hou de identificatiepalen en borden vrij van takken, struiken, enz. Wanneer deze bevuild zouden zijn door groenaanslag helpt u ons aanzienlijk door dit even mee te reinigen. De brandweervoertuigen dienen immers van ver in de straat de diverse hydrantpalen en reflecterende borden snel te kunnen opmerken.
  • Voorzie een vrije ruimte van 1 m straal rond de hydranten. Dit is nodig om de brandweerslangen te kunnen aansluiten. In deze zone mag enkel lage begroeiing (bodembedekkers of gras) aanwezig zijn, buiten straattegels en verharding.
  • Hou het hydrantdeksel vrij van onkruid, zand, sneeuw, enz. Jammer genoeg ondervindt de brandweer in de praktijk veel vertraging doordat deksels onder een laag kiezels, zand, enz. belanden. Hou deze te allen tijde vrij in het belang van je eigen veiligheid.
  • Hou de hydrantendeksels ook steeds vrij van geparkeerde voertuigen.
  • Wanneer je merkt dat er een signalisatiebordje ontbreekt, meld dit dan via brandweer@brasschaat.be. Wij zorgen er dan voor dat de bevoegde dienst hiervan in kennis wordt gesteld en het probleem wordt opgelost.

   draag je steentje bij aan een snelle brandweerinterventie – hou de hydranten vrij