Specialisaties

 
Als je naar het takenpakket van de brandweer kijkt, kan je meteen afleiden dat elke brandweerman zeer polyvalent dient opgeleid te zijn. Elk korpslid moet beschikken over een bijzondere bagage inzake brandbestrijding, technische interventies, gevaarlijke stoffen, logistieke ondersteuning, EHBO, enz. In de praktijk komen we dan ook in zeer uiteenlopende situaties terecht waar er geen twee dezelfde zijn en waar routine onze grootste vijand is. Telkens opnieuw dienen we alert te zijn en onze kennis en vaardigheden op de juiste wijze te hanteren zodat elke interventie op een veilige wijze tot een goed einde wordt gebracht.
  
Buiten de algemene opleiding die regelmatig onderhouden wordt met interventies, oefeningen en materieelkennis, kan men zich bij de brandweer ook specialisaties eigen maken. Dit zijn bijzondere vaardigheden rond een welbepaald thema die niet altijd in elk korps aanwezig zijn, laat staan onder alle korpsleden in Brasschaat.
We geven je hieronder een overzicht van de verschillende specialisaties die aanwezig zijn in ons korps.
  
  
autovoerder-pompbedienaar
  
De autovoerder is naast de bestuurder van de brandweer vrachtwagen ook diegene die de wagen op de interventie bedient. Elke autovoerder is opgeleid om met de 6 vrachtwagens in ons korps te kunnen rijden. Omdat elk voertuig verschillend is, vraagt dit bij elke rit uiterste concentratie van de chauffeur en regelmatige oefening. Daarnaast dient hij de pompen van deze voertuigen vlekkeloos te kunnen bedienen evenals de autoladder waar de autovoerder het ladderpakket vanuit zijn zitje onderaan kan bedienen. Los hiervan is elk korpslid opgeleid om de autoladder vanuit de korf (het bakje op het uiteinde van het ladderpakket) te bedienen.
Per alarmploeg en weekploeg zijn er een heel aantal autovoerders aanwezig. Zoals je allicht begrijpt is dit bijzonder belangrijk. Zonder chauffeur kan het voertuig immers niet vertrekken.  

  
bevelvoerder
  
Alhoewel dit geen echte specialisatie op zich is, vermelden we het toch even in het lijstje. De 6 bevelvoerders-onderofficieren zijn de wagenoversten, inzonderheid op de eerste hulpwagen. De bevelvoerder heeft de graad sergeant, eerste sergeant of adjudant en bepaalt de eerste inzet van de hulpploegen. Op weg naar een interventie geeft hij onderweg al instructies aan de manschappen; ter plaatse overlegt hij met de officier voor de verdere inzet.  

De officier heeft de algemene leiding bij een interventie. Hij beoordeelt de situatie en geeft instructies aan de onderofficieren die op hun beurt de manschappen aansturen, een piramidale structuur. De officier staat in voor de algemene coördinatie, veiligheid op de interventieplaats en overlegt met de andere hulpdiensten die ter plaatse zijn (ziekenwagen, MUG, politie, enz.). Wanneer de situatie het vereist heeft de officier het recht om personen en middelen op te vorderen.

 
bos- en heidebrandbestrijding
  
Het Groot Schietveld (1571 ha) en Klein Schietveld (640 ha) in Brasschaat zijn brandgevoelige gebieden. Ook de nabijheid van de Kalmthoutse en Brechtse Heide kan daartoe gerekend worden. Daarom heeft Brasschaat in samenwerking met buurgemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht en Kapellen een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Bos en Heide opgesteld.
Naast tal van preventieve maatregelen worden in het BNIP ook diverse operationele afspraken gemaakt inzake opschaling, tactiek, kaartlezen, inzetstrategie, persoonlijke beschermingsmiddelen, enz. Alle korpsleden van de brandweer Brasschaat zijn opgeleid voor de specialisatie bos- en heidebrandbestrijding, samen met de brandweer van Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel.

 
centralist seinkamer
  
De seinkamer wordt bij elke interventie bemand en vormt het hart van het operationele aspect van de brandweer. Van hieruit wordt belangrijke radiocommunicatie gevoerd, worden tal van gegevens geregistreerd en wordt alle noodzakelijke informatie opgezocht. Hiervoor beschikt men over diverse elektronische databanken, plannen, enz. Vooral bij grootschalige of langdurige interventies heerst er in de seinkamer een professionele en gecontroleerde drukte doordat radiocommunicatie, telefonie en aansturing elkaar doorkruisen. Bij de brandweer Brasschaat is elk korpslid opgeleid om de seinkamer te bedienen, doch hebben 4 manschappen (1 per weekploeg) een doorgedreven opleiding gevolgd. Zij worden tevens, in een welbepaalde beurtrol, bovenop de opgeroepen ploeg gealarmeerd om de seinkamer te bemannen.  

 

  
gaspakdrager
  
Ongeveer één derde van de Brasschaatse manschappen zijn opgeleid om te kunnen werken in een gaspak. Hiervoor volgden ze de cursus ‘gaspakdrager’ aan de provinciale brandweerschool Campus Vesta. Het dragen van een gaspak vraagt een bijzondere inspanning en geoefendheid. Elke stap bij het aan- en uitkleden is van cruciaal belang voor de veiligheid van de gaspakdrager. Zo is er o.a. een welbepaalde aan- en uitkleedprocedure die strikt dient gevolgd te worden. Verder wordt er op regelmatige wijze geoefend om efficiënt te kunnen optreden in dit zware, gasdichte pak dat de gaspakdrager volledig van de buitenwereld afscheidt

 
meetploeg
  
Bij de brandweer Brasschaat zijn er diverse manschappen opgeleid als lid van de meetploeg. Deze wordt ingezet bij incidenten waarbij er mogelijks gevaarlijke concentraties rook, gas of damp van bepaalde stoffen zijn vrijgekomen. De meetploeg is opgeleid om de diverse apparatuur te kunnen bedienen en deze door te geven aan de zogenaamde meetplanleider. De leden van de meetploeg beschikken over een uitgebreide set aan meetapparatuur om een breed gamma aan gevaarlijke stoffen te kunnen detecteren.
De meetplanleider op zijn beurt verwerkt deze resultaten en geeft de opdrachten aan de ingezette meetploegen op het terrein.  

 

 

onderhoud adembescherming

Binnen het korps is er een aantal korpsleden opgeleid om het onderhoud en de testen van de ademluchtapparatuur te mogen uitvoeren. Deze toestellen bestaan uit allerlei diverse onderdelen die na gebruik grondig dienen gereinigd en getest te worden. Aangezien deze ademluchtapparatuur van levensbelang is, en het onderhoud toch een grondige kennis vereist, werd deze groep specifiek opgeleid om deze handelingen aan de toestellen met kennis van zake te kunnen uitvoeren. 

 

 
  
signalisatie openbare weg
  
Sinds enkele jaren is de brandweer in welbepaalde gevallen ook ‘bevoegd persoon’ en mag een brandweerman signalisatie uitzetten en verkeersinstructies geven aan de weggebruikers. De sigmawagen van brandweer Brasschaat beschikt over een grote opvallende lichtpijl op het dak en een ruim assortiment aan verkeerafbakeningsmiddelen. Omdat het opstellen van deze signalisatie volgens welbepaalde procedures dient te gebeuren, en hier ook een welbepaald risico aan verbonden is (denk maar aan de E-19 waar voertuigen met hoge snelheid voorbij een interventieplaats razen), wordt veel aandacht besteed aan een degelijke opleiding signalisatie openbare weg’. Alle korpsleden van de brandweer Brasschaat zijn opgeleid om de signalisatie volgens de regels van de kunst uit te zetten.