Opdrachten

Brandpreventie (brandvoorkoming) omvat het geheel van te nemen maatregelen om branden te voorkomen en/of uitbreiding van brand te vermijden in alle mogelijke gebouwen, instellingen en tijdens grote manifestaties.
 
De te nemen maatregelen om dit doel te bereiken werden vastgelegd in diverse reglementeringen en normen. De wetten en reglementeringen worden in België uitgevaardigd op verschillende niveaus: door de Federale Overheid worden wetten gemaakt (o.a. K.B. basisnormen), door de Provinciale Overheid worden decreten opgesteld en de gemeenten kunnen gemeentelijke reglementen uitvaardigen. De taak van de brandweer bestaat erin deze wetten en reglementen te doen toepassen en naleven.

 
wanneer dient een brandweerverslag te worden opgemaakt?
 
Wettelijk gezien dienen er twee voorwaarden te zijn vervuld om een brandweeradvies op te maken:

  • de burgemeester moet erom verzoeken     en
  • er moet reglementering voorhanden zijn

De burgemeester zal de brandweer steeds verzoeken een advies uit te brengen in alle onderstaande  gevallen: 

  • bouwaanvraag nieuwbouw (uitgezonderd eengezinswoningen; voor het bouwen of verbouwen van eengezinswoningen is geen brandpreventieadvies vereist)
  • bouwaanvraag restauratie/renovatie van gebouwen
  • bestemmingswijziging van gebouw
  • structurele verbouwingswerken
  • wettelijk verplichte periodieke keuringen voor verlengingen erkenningen (ziekenhuis, rusthuis, logiesverstrekkend bedrijf, school, kinderopvang)
  • bij de organisatie van grote evenementen

 
 
 
hoe een brandpreventieverslag aanvragen?
 
Voor brandweeradviezen welke gekoppeld zijn aan een omgevingsvergunning, dient de aanvrager dit op te nemen in het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Dit komt vervolgens automatisch bij de brandweer terecht.
 
In de andere gevallen die voldoen aan de voorwaarden voor het opmaken van een brandweerverslag (zie hierboven) dient de aanvrager het elektronisch aanvraagformulier (e-formulier) in te vullen op de website van Brandweer Zone Rand.
  
 
is een brandweerverslag gratis?
 
Neen, het zonale retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie vestigt een retributie (betaling voor overheidsdiensten) op alle brandpreventieopdrachten die de brandweer uitvoert en waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt.
Dit betekent concreet dat alle controlebezoeken en adviesverleningen inzake brandpreventie betalend zijn. Per dossier bedraagt dit 25,00 EUR + 75 EUR per uur (retributie volgens het zonale retributiereglement vastgesteld door de zoneraad van 2 januari 2015).