Wetgeving

basisnormen
 
De basisnormen zijn voorschriften die niet specifiek aan de bestemming van een constructie gebonden zijn; ze zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen ongeacht hun bestemming. Het betreft het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen gewijzigd bij:

 • Koninklijk besuilt van 04.04.1996 (B.S. 20.04.1996)
 • Koninklijk besuilt van 18.12.1996 (B.S. 31.12.1996)
 • Koninklijk besuilt van 19.12.1997 (B.S. 30.12.1997)
 • Koninklijk besuilt van 04.04.2003 (B.S. 05.05.2003)
 • Koninklijk besuilt van 13.06.2007 (B.S. 18.07.2007) + Erratum (B.S. 17.08.2007)
 • Koninklijk besuilt van 18.09.2008 (B.S. 16.10.2008)
 • Koninklijk besuilt van 01.03.2009 (B.S. 15.07.2009) + Erratum (B.S. 04.02.2011)
 • Koninklijk besuilt van 12.07.2012 (B.S. 21.09.2012) + Erratum (B.S. 10.01.2014)
 • Koninklijk besuilt van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017)

Hieronder vind je het KB basisnormen evenals een brochure voor het bepalen van de brandklasse bij industriegebouwen.

KB 07 juli 1994 volledig
basisnorm bijlage 6 brochure bepalen brandklasse

 

kinderopvang
 

De verblijven voor kinderopvang worden gecontroleerd op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de normen voor preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. 

BVR kinderopvang
Bijlage 2: Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang

De verblijven voor buitenschoolse opvang worden gecontroleerd op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.

BVR buitenschoolse opvang
Brandveiligheidsattest A
Brandveiligheidsattest B

publiek toegankelijke gebouwen
 
Publiek toegankelijke gebouwen in de gemeente Brasschaat waar meer dan 49 personen toegelaten worden, dienen te voldoen aan de politieverordening op de brandvoorkomingsmaatregelen die van toepassing is in de gemeente Brasschaat.

 politieverordening op de brandvoorkomingsmaatregelen gemeente Brasschaat

  
  
rusthuizen
 
Rusthuizen worden gecontroleerd op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011. Dit besluit bevat specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelbedrijf moeten voldoen en treden in voege vanaf 1 juli 2012.
Het besluit bevat nieuwe specifieke brandveiligheidsnormen voor de residentiële woonzorgvoorzieningen, een duidelijke procedure voor het opmaken en afleveren van attesten inzake brandveiligheid door de lokale burgemeester na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst, en het uitvaardigen van specifieke overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen inzake de naleving van de nieuwe normen en het afleveren van brandveiligheidsattesten.

 BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen
 BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen bijlage I normen
 BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen bijlage II attest A
 BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen bijlage III attest B
 BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen bijlage IV attest C

  

scholen
 
Scholen worden gecontroleerd op de norm NBN S21-204.

 scholen nbn s21-204

  
  
toeristische logies
 
De specifieke brandveiligheidsmaatregelen waaraan toeristische logies moeten voldoen worden gecontroleerd op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009. Hierin wordt verwezen naar het logiesdecreet van 10 juli 2008 dat het hoteldecreet en het decreet openlucht recreatieve verblijven vervangt.
 
In het decreet wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van toeristische logies:
 

 • hotels
 • gastenkamers
 • vakantiewoningen
 • vakantielogies
 • openluchtrecreatieve verblijven

Voor elke categorie gelden minimumeisen met betrekking tot brandveiligheid die opgenomen zijn in het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009.
 
Bij de aanvraag voor een controle door de brandweer dient duidelijk vermeld te worden tot welke categorie de logies behoren en op basis van welke bijlage de controle moet gebeuren.

 logiedecreet
 BVR toeristische logies

  

ziekenhuizen
 
Ziekenhuizen worden gecontroleerd op basis van het koninklijk besluit van 6 november 1979 aangaande de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.

KB ziekenhuizen

  

algemeen politiereglement
 
In het algemeen politiereglement van de gemeente Brasschaat worden diverse brandweer gerelateerde bepalingen vermeld.
In hoofdstuk 14 vind je alle richtlijnen omtrent evenementen en tijdelijke inrichtingen (o.a. tenten) terug. In artikel 14.21 worden de veiligheidsmaatregelen inzake kampvuren vermeld, artikel 14.22 omvat de richtlijnen voor vuurkorven. 

algemeen politiereglement Brasschaat GR 121129